Spoločnosti Teplo GGE s.r.o. a SOUTHERM, s.r.o. sú dodávateľmi tepla a teplej úžitkovej vody do tisícok domácnosti v mestách Považská Bystrica, Snina, Želiezovce, Dunajská Streda a v mestskej časti Bratislavy - Devínskej Novej Vsi. Pri výrobe tepla využíva spoločnosť aj technológiu kombinovanej výroby elektriny a tepla, vďaka čomu je zároveň dodávateľom elektriny do distribučných sietí v Slovenskej republike.

Náklady na dodávku tepla, teplej úžitkovej vody a elektriny predstavujú najväčšiu položku v rozpočtoch našich domácností, priamo ovplyvňujúcu ich životnú úroveň. Preto je oblasť výroby a dodávky tepla a elektriny, najmä z pohľadu cenotvorby, vnímaná zo strany odberateľskej verejnosti veľmi citlivo. Ak k tomu pridáme fakt, že dodávku tepla a TÚV v danej lokalite zabezpečujú stále v podstate prirodzené monopoly, je logickým vyústením regulácia podnikania v týchto oblastiach. 

Funkciu regulátora plní Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý sa spolu so zákonodarným zborom Slovenskej republiky podieľa aj na tvorbe legislatívnych noriem. Tieto regulujú a usmerňujú samotný proces výroby tepla a elektriny od nákupu paliva, cez náklady na údržbu zariadení, posudzovanie investícií do energetiky, cenotvorbu, dodržiavanie predpísaných štandardov kvality, meranie dodaných energií a rad ďalších aspektov, ktoré sú súčasťou výroby a dodávky tepla a elektriny . 

Ochrana osobných údajov :

Spoločnosť Teplo GGE s. r. o. spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

Spracovateľom osobných údajov je výhradne spoločnosť Teplo GGE s. r. o. alebo ňou poverené osoby. Osobné údaje uchováva spoločnosť Teplo GGE s. r. o. len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.

Informácie poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – klientov a obchodných partnerov

Informácie o právach dotknutých osôb

Formulár pre uplatnenie práv dotknutých osôb


Ochrana osobných údajov
tel.: +421 2 3268 3800
e-mail: gdpr@gge.sk

Základné právne normy :

 • Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov účinný do 31.8.2012 (s výnimkou vybraných ustanovení)
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike účinný od 1.9.2012 (s výnimkou vybraných ustanovení)
 • Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, účinný do 31.8.2012 (s výnimkou vybraných ustanovení)
 • Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach účinný od 1.9.2012 (s výnimkou vybraných ustanovení)

Na tieto základné právne normy nadväzuje široká škála ďalších, ktoré presne definujú rámec zákonných povinností pre konkrétne oblasti energetiky ako je napr:

 • Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v znení neskorších predpisov

Uvedené zákony sú ďalej rozpracované vo vykonávacích vyhláškach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Z nich vyberáme najmä tie, ktoré sú zaujímavé pre odberateľskú verejnosť:

 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 219/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 358/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 59/2008 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov
 • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.599/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energia a vysoko účinnej kombinovanej výroby
 • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

Všetky vyššie uvedené zákony a vyhlášky ako aj rad ďalších, ktoré sme neuviedli, ale svojim obsahom sa dotýkajú energetiky a zaujímate sa o ne, nájdete  v plnom znení  na webových stránkach http://www.urso.gov.sk/sk/legislativa  alebo  napr. na portáli právnych predpisov http://jaspi.justice.gov.sk