GDPR- Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov. V rámci skupiny GGE na Slovensku poskytujeme svoje služby prostredníctvom viacerých prevádzkovateľov.

Členmi Skupiny GGE sú spoloční prevádzkovatelia na základe dohody  o spoločných prevádzkovateľoch uzatvorenej v súlade s čl. 26 nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Prevádzkovatelia Teplo GGE, Southerm, Southerm SprávaEnergetika Sereď sú materské spoločnosti energetickej Skupiny GGE. Okrem vyššie uvedených spoločných prevádzkovateľov tieto podmienky platia aj pre ďalšie dcérske či inak majetkovo a manažmentom prepojené spoločnosti

 Máte akékoľvek otázky o Vašich osobných údajoch alebo si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba k jednotlivým spoločnostiam zo skupiny GGE? Ak áno, kontaktujte nás na nižšie uvedených kontaktoch.

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ:

  1. Teplo GGE s.r.o., so sídlom Robotnícka 2160, Považská Bystrica 017 01, zápis v OR Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3544/R
  2. SOUTHERM, s.r.o., so sídlom Športová 4021/13 A, Dunajská Streda 929 01, zápis v OR Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 2493/T
  3. SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o., so sídlom Športová 4021/13 A, Dunajská Streda 929 01, zápis v OR Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 23931/T
  4. Energetika Sereď, s.r.o., so sídlom Mlynárska 4677/39, Sereď 926 01, zápis v OR Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 34080/T

Kontaktné údaje na Zodpovednú osobu (Data Protection Officer):

Telefón: +421 2 3268 3800
E-mail: gdpr@gge.sk