EÚ Projekty

Výmena horúcovodných potrubí SCZT Považská Bystrica

                 

 

Názov projektu:
Výmena horúcovodných potrubí SCZT Považská Bystrica
 
Operačný program:
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 
Priorita os2
Energetika
 
Opatrenie 2.1
Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológii v energetike
 
Názov a sídlo príjmateľa
Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
 
Stručný opis projektu:
Realizáciou investičného zámeru dôjde k zvýšeniu energetickej efektívnosti využívania primárnych zdrojov, zníženiu prevádzkových nákladov na dodávku tepla, ako aj zníženiu rizika porúch na starých potrubiach a tým zvýšeniu bezpečnosti dodávok tepla.
 
Miesto realizácie projektu
Považská Bystrica
 
Obdobie realizácie
04/2015 – 10/2015
 
Výška poskytnutého príspevku
365 190,56 EUR

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT okruh Lánska 995

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou
 
Cieľom projektu je rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po vuyžiteľnom teple v Považskej Bystrici. 

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia rozvodov centrálneho zásobovania teplom – vonkajších teplovodných rozvodov, slúžiacich pre centrálne vykurovanie a distribúciu teplej vody s cirkuláciou, prechodom na 2-rúrkový systém s inštaláciou 30 tlakovo závislých domových OST u odberateľov tepla v mestskej šasti Lány v meste Považská Bystrica. 

Zazmluvnená výška NFP:
1 727 025,18 EUR

Rekonštrukcia HV napájača a rozvodov pre sídlisko Komenského, Snina

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. 

Cieľom projektu je rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplo založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Snina. 

Predmetom projektu je rekonštrukcia horúcovodného napájača a jestvujúceho primárneho rozvodu tepla per jednotlivé odbery tepla na sídlisku Komenského v meste Snina. 

Zazmluvnená výška NFP:
780 913,70 EUR

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh OST EG5, EG6, a EG7 Rozkvet

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Cieľom projektu je rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v Považskej Bystrici. 

Predmetom projektu sú zásobovacie okruhy troch okrskových odovzdávacích staníc, kde je potrebné riešiť spoľahlivosť, bezpečnosť a hospodárnosť systému distribúcie tepla do odberných objektov. Projekt stavby rieši rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov CZT, slúžiacich pre vykurovanie a prípravu teplej vody s cirkuláciou na sídlisku Rozkvet v meste Považská Bystrica s prechodom na 2-rúrkový systém s inštaláciou 33 tlakovo nezávislých DOST u jednotlivých odberateľov tepla vrátane elektrických prípojok. 

Zazmluvnená výška NFP:
1 163 863,37 EUR

Rekonštrukcia rozvodov TH Želiezovce, centralizácia tepla na kotolňu Mierová 51, napojenie nových odberateľov tepla

Cieľom projektu je rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Želiezovce. 

Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu sekundárnych rozvodov v meste Želiezovce, s prechodom na 2-rúrkový systém a inštaláciou 32 ks tlakovo závislých odovzdávacích staníc u odberateľov tepla, vrátane elektrických a vodovodných prípojok a vybudovania komunikačnej siete. Zároveň sa odstránia existujúce technicky dožité plynové kotolne a odberatelia sa pripoja na centrálny zdroj – Kotolňu Mierová 51.

Zazmluvnená výška NFP:
1 243 842,09 EUR