Obmedzenie dodávky teplej úžitkovej vody 05.07.2024

Vážení občania mesta Snina, vážení odberatelia,

Teplo GGE s. r. o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica, prevádzka Snina v zmysle § 26, ods. 1, písm. a) a ods. 2 Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení oznamuje všetkým svojim odberateľom napojeným na centrálne zásobovanie teplom, že z dôvodu vykonávania plánovaných revízií a opráv energetického zariadenia v Snina Energy s. r. o. a taktiež údržby a revízií primárnej časti rozvodu tepla bude dňa 5. júla 2024 od 500 hod do 2100 hod prerušená dodávka teplej úžitkovej vody.

Matúš Greňa

riaditeľ Teplo GGE , s.r.o. prevádzka Snina