Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov a dôverné zaobchádzanie s osobnými údajmi je pre nás veľmi dôležité, a preto kladieme dôraz na ich spracúvanie zákonným spôsobom. Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov našich klientov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb spoločnosti Teplo GGE Považská Bystrica, Devínska Nová Ves, Želiezovce, SOUTHERM a SOUTHERM SPRÁVA Dunajská Streda a Energetika Sereď v rámci energetickej skupiny GGE.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

ZÁKLADNÉ POJMY

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Pomocou osobných údajov je možné určiť a identifikovať konkrétnu osobu.

Prevádzkovateľ je subjekt, ktorý určuje podmienky spracúvania osobných údajov a zodpovedá za spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou je zamestnanec, uchádzač o zamestnanie, fyzická osoba – podnikateľ, člen štatutárneho orgánu alebo poverená osoba obchodného partnera alebo obchodný partner ako fyzická osoba, teda vy, o kom osobné údaje spracúvame.

Sprostredkovateľ  je fyzická alebo právnická osoba, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Spracúvanie je operácie alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súborom osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, pričom nezáleží na tom, či sa vykonávajú automatizovane alebo manuálne.

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s majetkovými pomermi, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

Podnik je fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právnu formu vrátane partnerstiev alebo združení, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť.

Skupina podnikov je riadiaci podnik a ním riadené podniky.

 

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako prevádzkovateľ získavame osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (osobne, emailom, telefonicky) alebo z verejne dostupných zdrojov. Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúvame sú: odberatelia tepla, odberatelia služieb, záujemcovia o uzatvorenie zmluvného vzťahu, fyzické osoby ako zástupcovia a kontaktné osoby právnických osôb a ďalších fyzických osôb. 

Spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

Identifikačné údaje ako meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť.

Kontaktné údaje ako  kontaktná adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa.

Platobné údaje ako číslo bankového účtu.

Údaje o odbernom mieste ako adresa odberného miesta obchodného partnera, číslo odberného miesta (iné označenie).

Údaje o spotrebe energií ako stav meradla, ročný odber, predpokladaný ročný odber (u nových obchodných partnerov), aktuálny stav meradla ku dňu zmeny obchodného partnera ako odberateľa (pri zmene odberateľa).

Fakturačné údaje ako výška preddavkovej platby, zúčtovanie ceny dodanej služby/tovaru, dátum a výška uhradenej ceny služby/tovaru, pohľadávky resp. nedoplatky.

Prevádzkové (technické) údaje odberného miesta, vykonávanie technických a obchodných zmien, a iných zmien súvisiacich s dodávkou tepla a súvisiacich služieb.

 

Prenos údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie 

Prevádzkovateľ neprenáša údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

Automatizované rozhodovanie alebo Profilovanie

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní alebo profilovaní.

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVNY ZÁKLAD

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenia zmluvy a predzmluvných vzťahov (komunikácia za účelom prípadného uzavretia zmluvy alebo za účelom poskytnutia informácií, uzatvorenie, zmena a ukončenie zmluvy, informovanie o odstávkach dodávky tepla a teplej úžitkovej vody, fakturácia za poskytnuté služby, spracovanie mandátu na inkaso v SEPA, evidencia neplatičov, komunikácia so zákazníkom, vybavenie reklamácií a ďalších požiadaviek zákazníka, zmena zmluvných podmienok, žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste). Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zmluvy a predzmluvných vzťahov predstavuje zmluvnú požiadavku. Ak nemáme k dispozícii osobné údaje v potrebnom rozsahu (najmä na overenie totožnosti a získanie údajov potrebných pre plnenie zmluvy), nemôžeme zmluvu uzatvoriť.

Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (napr. daňové povinnosti, účtovníctvo, povinnosti voči správnym orgánom, kontrolným orgánom a súdom, riešenie sporov a iných právnych konaní,  a pod.), ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú najmä (ale nielen) z nasledovných právnych predpisov: zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov; zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty; zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov; zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

 

Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:

 • zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku
 • uplatňovanie našich právnych nárokov na zabránenie vzniku škôd
 • hodnotenie platobnej schopnosti obchodných partnerov

 

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov a ako dlho ich spracúvame?

 • čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie na základe súhlasu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou
 • čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou
 • čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností, ktorá  prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov
 • čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa

 Doba uchovávania osobných údajov vyplýva z príslušných právnych predpisov. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva naša spoločnosť po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi (  Pokiaľ v konkrétnom prípade nevznikne odôvodnená potreba uchovávať údaje po dlhšiu dobu, sú údaje uchovávané max.  10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

 

Spracúvania osobných údajov na základe súhlasu (na marketingové účely).

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania informácií o našich službách a marketingových ponukách vo forme zasielania marketingových materiálov a iba ak nám na to udelíte súhlas po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu a to zaslaním odvolania na email gdpr@gge.sk.

 

PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

 • Spracovateľ registratúry, spracovanie a skladovanie písomností prevádzkovateľa;
 • Prevádzkovateľ kamerového systému (interný/externý), systému monitorovania vstupu do priestorov prevádzkovateľa;
 • Spoločnosť GGE a. s.,, Bratislava 821 01, IČO: 47 257 814;
 • Poskytovateľ služieb tlačiarne;
 • Poskytovateľ právnych služieb;
 • Poskytovateľ účtovného a daňového poradenstva, účtovných a auditných služieb;
 • Poskytovateľ poistných služieb;
 • Poskytovateľ kuriérskych služieb;
 • Poskytovatelia informačných systémov a technickej infraštruktúry v prípade, keď spravujú interné systémy pre správu osobných údajov vrátane správcu internetovej stránky prevádzkovateľa
 • Poskytovateľ bankových služieb;
 • Štatutárny orgán prevádzkovateľa;
 • Členovia štatutárneho orgánu spoločnosti GGE a. s.,, Bratislava 821 01, IČO: 47 257 814
 • Členovia dozornej rady a akcionári uvedenej spoločnosti;
 • Osoby, ktoré realizujú predaj služieb v mene a na účet prevádzkovateľa (mandatári, obchodní zástupcovia, sprostredkovatelia)